Cầu chì đặt lại PTC

cầu chì nhiệt có thể đặt lại, mạch cầu chì có thể đặt lại, cầu chì pptc có thể đặt lại.